skip to Main Content

A efectes d’allò que es disposa en la Lley Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informeme que les dades personals que ens faciliteu a través del portal www.distrimapas-telstar.es seran tractades de forma confidencial y passaran a formar part d’un fitxer titularitat de DISTRIMAPAS TELSTAR, S.L. que ha estat degudament inscrit a l’Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) amb número d’inscripció B593997091462016094139. Les seves dades personals s’utilitzaran únicament per a prestar els serveis oferts a través del portal (realització de comandes de productes) i per a l’enviament de futures comunicacions comercials que poguessin ser del vostre interès.

L’Usuari podrà exercir, respecte a les dades recollides en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts per la Ley Orgánica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancelació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a cualsevol dels usos esmentats abans. Els drets esmentats en el paràgraf anterior podran ésser exercits per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la direcció següent: Pere IV, 29-35, 1r, 5a, 08018 Barcelona (Spain), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça telstar@distrimapas.eu, indicant el nom i cognoms, l’usuari i l’email amb el qual es va donar d’alta. En ambdós casos, s’haurà d’adjuntar la fotocopia del DNI de l’Usuari.

Les dades que l’Usuari podrà demanar seran les estrictament necessàries per a poder proporciar-li el servei o per a poder posar-se en contacte amb l’Usuari. En cap cas, el fet de no proporcionar més dades que les esctrictament necessàries no suposarà una minva de la qualitat del servei.

DISTRIMAPAS TELSTAR, S.L. no ven, lloga, ni posa a disposició de terceres persones les dades personals proporcionades pels usuaris del portal.

L’Usuario garanteix que les dades personals facil·litades són autèntiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a (l’empresa) o a qualsevol tercer en cas d’omplir formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En cas que l’Usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los d’allò que s’estableix en aquesta  política de privacitat, i serà lúnic responsable de la seva inclusió.
DISTRIMAPAS TELSTAR, S.L. ha adoptat les mesures necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són pas inexpugnables.

Acceptant aquestes condicions, l’Usuari accepta expressament la cessió o comunicació de les dades incloses en el fitxer esmentat anteriorment, a (l’empresa), amb la finalitat que pugui tractar les seves dades de caràcter personal per a fer-lo arribar ofertes i missatges publicitaris per qualsevol sistema, referent als productes i serveis que (l’empresa) ofereix. Omplir els formularis inclosos en el portat, implica el consentiment exprés de l’Usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el fitxer automatitzat de l’empresa esmentat anteriorment.
DISTRIMAPAS TELSTAR, S.L. es compromet amb la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, i a acomplir la seva obligació de desar-les i adaptar totes les mesures per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

CONTINGUTS

L’Usuario registrat es compromet a fer un ús adequat dels seveis que DISTRIMAPAS TELSTAR, S.L. ofereix en el seu portal i a no utilitzar-los amb activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal.

DISTRIMAPAS TELSTAR, S.L. únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d’aquesta commpanyia.

DISTRIMAPAS TELSTAR, S.L. no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament  enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics del Usuaris, motivades per causes alienes a (l’empresa), que impedeixin o retrassin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema; (ii) Retards o bloqueigs en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones amb intromissions il·legítimes fora del control de la pàgina web i que no siguin atribuïbles a (l’empresa); (iv) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a (l’empresa), degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

DISTRIMAPAS TELSTAR, S.L. no controla, amb caràcter general, la utilizació que els Usuarios fan de la pàgina web. En particular (l’empresa) no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les condicions esmentades, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

DISTRIMAPAS TELSTAR, S.L. perseguirà l’incompliment de les esmentades condicions i qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu portal exercint totes les accions civils i penals que els puguin corresondre en dret.

Aquest Avís Legal i Condicions es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la Legislació espanyola.

Per a resoldre les controvèrsies que es poguessin derivar com a conseqüència del que queda escrit en aquestes disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetre’s a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Spain).

Data: 15 de Juny de 2016

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies
Back To Top